Bezpieczny transport niebezpiecznych towarów

Transport drogowy jest dziś jednym z najbardziej popularnych na całym świecie. Nic więc dziwnego, że jako kraj, dysponujemy odpowiednimi regulacjami prawnymi, które szczegółowo określają, jak powinien on wyglądać i czym się charakteryzować. Są one szczególnie ważne w przypadku transportu towarów niebezpiecznych, które stanowią zasadniczo inną klasę materiałów i wymagają szczególnej uwagi oraz dbałości. Zalicza się do nich, np. materiały wybuchowe, trujące, żrące, zakaźne, samozapalne czy promieniotwórcze. W przypadku ich przewożenia chodzi o zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, dotyczące zarówno samego człowieka, jak i środowiska naturalnego. Zasady transportu lądowego regulują przepisy Umowy Europejskiej ADR – The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Ujednolicone przepisy oraz wymagania pozwalają na prowadzenie działalności na podobnych zasadach w całej Europie. Są one nowelizowane w dwuletnich cyklach, zawsze w roku nieparzystym i przyczyniają się do tego, że wielokrotnie firmom niezbędne staje się wsparcie ze strony wykwalifikowanych doradców. Ich wszechstronne kwalifikacje oraz wiedza, mają zapewniać odpowiednie bezpieczeństwo między innymi poprzez prowadzenie specjalistycznego doradztwa, sprawdzanie zgodności prowadzenia działalności z obowiązującymi przepisami, ale również dzięki organizacji licznych szkoleń, warsztatów oraz kursów. Poruszana na nich tematyka, ale i indywidualne wsparcie ze strony doradcy, skutkuje podniesieniem kwalifikacji pracowników oraz daje możliwość wyjaśnienia pojawiających się w trakcie działalności niejasności i wątpliwości.

Prowadząc firmę, warto dbać zarówno o stan pojazdów, dostosowanie ich do przewozu materiałów, jak również o kwestie formalne i prawidłowo prowadzoną dokumentację. Pojazdy przewożące towary niebezpieczne, w zależności od ich charakteru, wymagają także specjalnego oznakowania znormalizowanymi tablicami ADR. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji jest również niezbędne w sytuacji, kiedy w grę wchodzą odpady, ponieważ i te określa się jako niebezpieczne.