Transport drogą wodną - IMDG

Należy zauważyć, że praktyczne każdy rodzaj transportu obostrzony jest pewnymi regulacjami. Celem jest jego usprawnienie a jednocześnie zapewnienie warunków, w których będzie on bezpieczny. Takim transportem jest, również ten odbywający się drogą wodną. Biorąc pod uwagę ilość przewożonych dziś osób i zróżnicowane ładunki, jest to istotna kwestia. Tym bardziej, że część z takich towarów stanowi duże ryzyko nie tylko dla człowieka, bardzo często jest to duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jeżeli, istnieje ryzyko, należy podjąć odpowiednie rozwiązania, które będą ograniczać ewentualne skutki i nadawać stosowne regulacje. To sprawia, że najlepiej odwołać się do przepisów IMDG (ang. International Maritime Dangerous Goods), które regulują między innymi te zagadnienia. Taki Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych jest wydawany przez Międzynarodową Organizację Morską – IMO, dzięki czemu, przepisy są odpowiednio uregulowane właściwie ujednolicone. Należy tu dodać, że wśród towarów stanowiących zainteresowanie takimi regulacjami, znajdują się między innymi substancje toksyczne, żrące, promieniotwórcze, jak i łatwopalne. Złożona kwalifikacja oraz ocena musi uwzględniać szereg czynników, które dotyczą takich towarów, sposobu opakowania, zabezpieczenia, jak i samego faktu, że środkiem transportu jest statek. Tym samym należy zapewnić w pewnych przypadkach określoną odległość między preparatami. Wynika to z faktu, że mogą one ze sobą wchodzić w pewne interakcje, co może stwarzać potencjalne ryzyko. Temu wszystkiemu służy odpowiednia dokumentacja oraz klasyfikacja produktów.

Takich klas jest generalnie 9, jednak te często dzielą się dodatkowo, co zawsze należy dodatkowo uwzględnić podczas załadunku i transporcie. Warto tu zaznaczyć, że sam podział nie oznacza, że dany produkt stanowi mniejsze lub większe niebezpieczeństwo. Podczas przewozu równie istotna staje się i inna dokumentacja, której brak może powodować zatrzymanie ładunku, opóźnienia a w konsekwencji straty. Jednocześnie, z uwagi na często międzynarodowy charakter takich przewozów, należy p[przykładać dbałość do wymaganych tłumaczeń.